ÇANAKKALE GÖKÇEADA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gökçeada Ortaokulu Kantini İhale İlanı

  Cumhuriyet İlkokulu Kantini İhale yoluyla, işletilmek üzere, kiraya verilecektir.  
Gökçeada Ortaokulu Kantini İhale İlanı

 

KİRALAMA İŞLEMLERİ İLANI

 

 

 

GÖKÇEADA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gökçeada Ortaokulu Müdürlüğü

 

 Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı

 

 

 

                Madde 1. İhale konusu iş; Çanakkale İli Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Gökçeada Ortaokulu Müdürlüğü okul kantini, 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

 

                Madde 2. Söz konusu okul kantini 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

 

               

 

            Madde 3. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

 

 

 

 

                a) Kurumun Adı                                : Gökçeada Ortaokulu Müdürlüğü

                b) Bulunduğu İlçe                                             : Gökçeada

                c) Kira Tespiti Komisyonca                         

                    Belirlenen Muhammen Bedel                   : 4.500,00-TL (DörtBinBeşYüzTL)

                d) Demirbaş Bedeli                                          : --

                e) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat               : 07/01/2015 Çarşamba günü saat 10.00

                f) İhalenin Yapılacağı Yer                             : Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

                g) Öğrenci Mevcudu                                        : 583

                h) Kantin Alanı                                                 : Okul bahçesinde kantin işletmecisinin kantin oluşturması için                    

                                                                                       (prefabrik, konteynır vb) için 30 yer tahsisi yapılacaktır.

 

               

 

                Madde 4. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

 

 

 

                Madde 5. İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ziraat Bankası Gökçeada Şubesi TR470001000341110113945003 IBAN numaralı  hesabına nolu hesabına 50.00-TL (ellilira) yatırarak, makbuz karşılığında Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümün den temin edebileceklerdir.

 

 

 

                Madde 6. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 7.maddenin (B) bendinde yer alan belgeleri hazırlayarak, kapalı zarf içersinde, zarfın üzerine iştirakçi adı-soyadı, adresi ve iletişim bilgilerini yazarak 07/01/2015 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümüne teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.

 

 

 

                Madde 7. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

 

 

 

A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

 

  1. T.C. vatandaşı olmak.

  2. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

  3. Başka bir kantin işletiyor olmamak.

  4. İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır.(Vekalet ile ihaleye girilmez)

  5. İhaleye 61(altmışbir) yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilirler. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

  6. Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmak.

  7. İhaleden men yasağı almamış olmak. (Odadan temin edilecek)

  8. İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmamak.

  9. İhale şartlarını taşımayanlarla, haklarında icra takibi yapılarak tahliye suretiyle işletme sözleşmesi fesih edilenler, daha önce okul kantini işletirken işletme sahibi veya Okul Aile Birlikleri tarafından işletme sözleşmeleri fesih edilenler, daha önce kantin işletme işinde bulunurken işletenin kusuru nedeniyle sözleşmeleri fesih edilenler, ihaleye çıkacak olan okula ait kantin için ödenmemiş kira borcu bulunanlarla eşleri ikinci dereceye kadar kan sihri hısımları ihaleye iştirak edemezler. Bu şartı çiğneyerek ihaleye girenler üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale bozulur. Geçici teminatı ilgili Okul Aile Birliği hesabına iradı kaydolunur. Sözleşme fesih edilir ve kantini kullananların tahliyesi yapılır.

     

    B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:

     

 

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Yazılı Olacak.)

  2. Adli Sicil ve arşiv kaydı. (Son bir ay içinde alınmış olması)

  3.  Belediye sınırları içerisinde, başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı.

  4. Mesleki Yeterlilik Belgesi.(05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, yönetmeliğin 20. maddesinin 4. fıkrasına göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, ustalık belgeli katılımcı bulunmadığı takdirde sırası ile işyeri açma belgesi, kalfalık belgesi, o da bulunmadığı takdirde kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.) (Belgenin Aslı olması gereklidir.)

  5. İhaleden men yasağı almadığına dair belge.

  6. İhale şartnamesi alındı dekontu.(Aslı)

  7. Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 1 yıllık (9 ay) kira tutarının % 3’ünden az olmamak üzere (en az 135,00.-TL-Yüz Otuz Beş TL)geçici teminatın olarak Gökçeada Ortaokulu Müdürlüğü Okul Aile Birliğinin Ziraat Bankası Gökçeada Şubesindeki TR560001000341110094475001 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (aslı) veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler.

  8. İhalesine katıldığı okulun/kurumun servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.(Gökçeada Ortaokulu Müdürlüğünden alınacaktır.)

  9. İhaleye katılacak iştirakçinin sağlık raporu.

  10. Vergi ve SGK borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce son 3 ay içinde alınmış belge

     

                 Madde 8. İş bu ilan 22/12/2014 Pazartesi günü saat 10.00 ile 07/01/2015 Çarşamba günü saat 10.00´a kadar 17 gün süre ile Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gökçeada Ortaokulu Müdürlüğü, Gökçeada Kaymakamlığı Malmüdürlüğü ilan panolarında ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi İnternet sitesi ile Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Fatih Mahallesi Hamza Bey Caddesi N4 17760 Gökçeada Çanakkale - 0286 887 35 07

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.